How far do Vezina winners take their teams in the playoffs? » Tim Thomas;

Tim Thomas won the Vezina Trophy in 2009.

Tim Thomas won the Vezina Trophy in 2009.